طراحی و اجرای رستوران سوپراستار شعبه ی آتی ساز

 SUERSTAR(ATISAZ) 

واقع در تهران - روبروی مجتمع آتی ساز 

 گالری پروژه فست فود آتی ساز